Firma DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych jest firmą branży budowlanej sprowadzającą swój podstawowy zakres działania do usług w zakresie budowy i remontów dróg, chodników, placów wraz z infrastrukturą oraz urządzaniami terenów zieleni. 

Nadrzędnym celem Firmy jest dostarczenie na rynek takich wyrobów i usług, które wzbudzą szacunek i zaufanie Klienta, a Firmie zapewnią zysk umożliwiający dalszy rozwój i utrwalanie znaku firmowego DROGMAS jako gwaranta najwyższej jakości.

Polityka Jakości Firmy zmierza do pełnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia Pracowników oraz wszelkich zasobów Firmy w celu uzyskania zadowolenia i satysfakcji Klienta tak, aby chciał on ponownie skorzystać z naszych usług. Jedynie dobre produkty: profesjonalnie wykonane drogi, chodniki, place, mosty mają szansę znaleźć uznanie w oczach naszych Odbiorców.

Nasze cele realizujemy poprzez wdrożenie i doskonalenie 
Systemu Zarządzania Jakością 
zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

Dbamy o:

  • Wzrost efektywności działania – dzięki zarządzaniu procesami, usprawnieniu działań logistycznych i ograniczaniu braków,

  • Korzystne, wzajemne powiązania z Dostawcami i Zamawiającymi,

  • Rozwój Kadry i szkolenia Pracowników,

  • Rozwój wyrobu i potencjału produkcyjnego dzięki inwestowaniu w maszyny, urządzenia oraz coraz nowsze technologie.

Kierownictwo Firmy DROGMAS deklaruje zaangażowanie w działania na rzecz jakości poprzez zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji Polityki Jakości i celów oraz zapewnia, że wszyscy Pracownicy znają treść Polityki Jakości i przestrzegają założeń wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.

 

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Dofinansowanie otrzymane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2007-2013

Firma DROGMAS Zakład Robót Drogowych w dniu 15 grudnia 2008 r. otrzymała dofinansowanie dla Projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-025/08 pod nazwą „Unowocześnienie technologii budowy dróg i nowa usługa jako efekt wdrożenia innowacji procesowej w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Osi 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa.

Dofinansowanie dotyczy zakupu następującego sprzętu:

1/ Walec wibracyjny tandemowy AMMANN AV 95-2

2/ Rozściełacz mas bitumicznych VOLVO TITAN 6820